Ackumulerad avskrivning

Den ackumulerade avskrivningen är den totala avskrivningen som gjorts på en investeringen sedan dess att investeringen gjordes. Syftet med att löpande göra avskrivningar är att stora investeringar med en längre löptid än något år ska belasta alla år under dess livslängd lika i resultaträkningen så att resultaträkningen ger en rättvis bild.

Ackumulerade avskrivningar och avskrivningar i allmänhet är viktiga för att företagare ska betala en rättvis skatt genom att jämna ut resultaten mellan flera olika räkenskapsår. Detta så att ett företag går med förlust ett år, och betalar 0 kr i skatt, för att sedan behöva betala skatt kommande år trots förlusten.

Exempel på hur en avskrivning påverkar skatten:

Företaget köper en godismaskin som man räknar med ska tillverka godis i flera år. Utan att skriva av godismaskinen med ackumulerade avskrivningar hade Godiskungen AB gjort förlust det året men tvingats betala skatt kommande år. Gör Godiskungen istället avskrivningar kan vinsten och skatten förbli 0 kr i flera år framöver.

Vanliga frågor om ackumulerade avskrivningar

Vad betyder ackumulerad avskrivning?

Den ackumulerade avskrivningen är den totala summan av en avskrivning på en investering från dess att investeringen gjordes till dagens tidpunkt. Köpte ett företag en maskin för 30 000 kr som skrivs av med 5 000 kr per år är den ackumulerade avskrivningen efter 4 år 20 000 kr.

Hur lång tid ska avskrivningstiden vara?

Tiden som en avskrivning ska pågå under, det vill säga avskrivningstiden, får inte överstiga tillgångens ekonomiska livslängd och den bestäms i samband med att tillgången anskaffas. Exempel på avskrivningstiden för maskiner kan vara ungefär 5 år exempelvis. Avskrivningstiden för en bil brukar vara 5 år.

Hur avskrivs korttidsinventarier?

Korttidsinventarier som utgör förbrukningsinventarier får skrivas av omedelbart i enlighet med inkomstskattelagen (1999:1229). Detta kallas för direktavskrivning. Är man osäker på om man får göra en direktavskrivning är det bra att diskutera detta med en redovisningskonsult för att inte riskera att göra en felaktig bedömning i bokföringen.

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0