Aktiebok

När ett företag bedrivs gäller det att hålla koll på regler och riktlinjer som berör verksamheten. Speciellt för aktiebolag finns det ett flertal regler som behöver följas. En hel del av dessa återfinns i aktiebolagslagen. Ett begrepp som dyker upp för företag som är aktiebolag är aktiebok. Denna sammanställning går igenom detta begrepp.

I ett aktiebolag finns ett antal aktier utfärdade. En aktie är enkelt beskrivet en ägarandel i bolaget den hör till. Det innebär ofta att aktieägaren också är röstberättigad på de årliga bolagsstämmorna där beslut kring utdelningar och affärsplaner fattas. Det finns ett par olika typer av aktier men samtliga aktier ska vara inskrivna i bolagets aktiebok.

Aktieboken är alltså en förteckning över vem som äger vilka aktier i bolaget. Aktieboken ska även innehålla datum för förvärv och försäljning av aktier. Det är bolagets styrelse som är ansvarig för att aktieboken upprätthålls, men formatet är valfritt. Ett digitalt dokument eller ett handskrivet papper fungerar. Huvudsaken är att aktieboken hela tiden uppdateras korrekt.

Vanliga frågor om aktiebok

Vilken information skrivs in i aktieboken?

Aktieboken ska innehålla information kring samtliga aktieinnehavare. Namn, personnummer eller organisationsnummer, adress, datum för köp och typ av aktier ska vara noterat. Det ska även framgå om ett aktiebrev, det vill säga en officiell handling kring ägarens aktieinnehav, är utfärdat. Eventuella förbehåll ska även finnas noterade.

Vad händer om ett företag inte har en aktiebok?

Reglerna kring ett företags aktiebok finns definierade i aktiebolagslagen. I den lagtexten finns även en straffskala som visar vad påföljden blir för bolag som inte har uppdaterat och tagit hand om sin aktiebok. Påföljden kan bli böter eller till och med fängelse i upp till ett år.

Hur går det att få reda på vilka aktieägare som finns?

För de flesta aktiebolag är aktieboken en offentlig handling. Det innebär att den ska kunna begäras ut av allmänheten. Aktieboken registreras inte hos bolagsverket utan allmänheten behöver vända sig till det aktuella bolaget för att få detaljer kring ägarskapet som är noterat i aktieboken.

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 5.00