Balansräkning

En balansräkning är något som många företag stöter på och är en viktig del att ha koll på från ett företagsekonomiskt perspektiv. Det handlar om en räkning som redovisar företagets tillgångar och skulder vid ett specifikt tillfälle. Det handlar inte om företagets resultat utan om en sammanställning av företagets balanskonton i företagets bokföring, vid ett givet tillfälle.

En balansräkning brukar ställas upp i två kolumner där ena sidan består av tillgångar och andra sidan består av skulder och eget kapital. Den sistnämnda sidan är alltså hur tillgångarna har finansierats. Det kallas för en balansräkning av anledningen att dessa två sidor ska balansera, eftersom skillnaden mellan tillgångar och skulder är det egna kapitalet.

För att räkna ut en balansräkning behöver man göra en så kallad balansomslutning. En balansomslutning är summan av företagets tillgångar på ena sidan, och summan av företagets skulder och egna kapital på andra sidan. På detta sätt ska alltså resultaten på respektive sida av balansräkningen vara lika för att allt ska vara korrekt bokfört.

Vanliga frågor om balansräkning

När ska man göra en balansräkning?

En balansräkning görs för att räkna ut ett företags skulder, egna kapital och tillgångar vid en specifik tidpunkt, och brukar i regel ske den sista dagen av räkenskapsåret, som kallas balansdagen. Syftet med att göra balansräkningen denna dag är för att det ska inkluderas i årsredovisningen.

Vad består en balansräkning av?

Balansräkningens debetsida visar företagets tillgångssida som delas in i anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. Den andra sidan, kreditsidan, består av företagets egna kapital och skulder. Till detta räknas även obeskattade reserver och avsättningar. Skulderna kan även delas in i kortfristiga och långfristiga skulder. Bokslutets resultat från resultaträkningen räknas även med i balansräkningen.

Är balansräkningen obligatorisk?

Balansräkningen är en obligatorisk del av årsredovisningen som alla företag som ska ha en årsredovisning ska inkludera. Utformningen av balansräkningen kan dock variera lite beroende på storleken på företaget. Att komma ihåg är att en balansräkning är ett tydligt sätt att se att företagets bokföring har genomförts korrekt, och därmed något bra att göra.

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0