Apportemission

Vanligtvis brukar aktieägare betala nyemissioner med kontanta medel. I detta sammanhang skiljer sig en så kallad apportemission radikalt. En apportemission är en emission av aktier i ett aktiebolag där betalningen för de nyemitterade aktierna sker i en annan form än kontanter. Det kan handla om olika tillgångar som till exempel fastigheter, aktier, patent eller maskiner.

Generellt sett finns det tre olika alternativ vid nyemissioner. Antingen genom en kontantemission – man betalar med kontanta medier – eller kvittningsemission – där betalningen genomförs genom kvittning – och apportemission. Apportemissionen skiljer sig från de tidigare nämnda alternativen genom att det rör andra tillgångar som behöver vara godkänd av en auktoriserad revisor och redovisas som en tillgång i balansräkningen.

Generellt sett brukar apportemissioner användas vid förvärv. I synnerhet i situationer då ett bolag inte har nog med kapital inför förvärvet och då förslår en nyemission. Genom att utföra en apportemissioner vid en nyemission kan företaget försäkra sig att egendomen används och dess värde betalar för emissionen. Vid apportemissioner finns det dessutom ingen förköpsrätt för nuvarande aktieägare.

Vanliga frågor om apportemission

Varför har aktieägare ingen förköpsrätt vid apportemission?

De saknar förköpsrätt vid apportemissionen för att dem inte besitter den efterfrågade apportegendomen. Även om de befintliga aktieägarnas företrädesrätt åsidosätts och drabbas av en utspädning av deras inflytande i bolaget vid en apportemission, så förekommer det ingen ekonomisk förlust för dem så länge de nyemissionerade aktierna ges ut till marknadsvärdet.

Vad är exempel på apportegendommar?

Apportegendomar är olika tillgångar i en annan form än kontanter som används för att betala de nyemitterade aktierna. Vanligtvis är det olika egendomar som har ett substantiellt värde som kan redovisas som en tillgång i företagets balansräkningen. Till exempel fastigheter, bilar, maskiner, patent eller till och med uppfinningar.

Vilka lagar och avtal gäller vid apportemissioner?

Apportemissioner följer de lagar och avtal som gäller vid en emission enligt aktiebolagslagen. I tillägg finns det olika dokument som måste finnas med vid en apportemission. Bland annat behövs ett apportavtal som är undertecknad av alla inblandade parter, teckningslista, revisorsyttrande och en processbeskrivning.

Är du nöjd med ditt besök?
0 / 5 0